Андрей Мохоля: Русская эмиграция в Польше и Чехословакии, Электронная библиотека В. Набокова, Русская культура, Russia Abroad, A.R. Mochola: Nabokov Library, Russian Emigration in Poland and Czechoslovakia, Russian Culture and Literature, Catalogue, Photoarchive, etc.

 russia.abroad.1917-1945

 

 

Фотоархив | Библиотека | Acta Rossica | Энциклопедия Зарубежной России | Форум 

A.R.Mochola - Uchodźcy i emigranci - Ruská pomocná akce

 

Emigracja – pojęcie i jego zasadność

 

Emigracja jest zjawiskiem znanym chyba każdemu. Na swój sposób jest ona dziś znakiem sytuacji człowieka i kultury w wieku dwudziestym. Stała się ona nieodłącznym elementem kultury znacznej części narodów europejskich, nie mniej istotną rolę odgrywa też w kulturach ameryki łacińskiej, coraz częściej głos jej słyszany jest w państwach i kulturach azjatyckich. Nic zatem dziwnego, iż wielu naukowców oraz organizacji i instytucji naukowych skupiło swoją uwagę na tym elemencie kultur własnych i obcych. Upadek systemów totalitarnych we wschodniej i centralnej Europie doprowadził do swoistego wybuchu w tym zakresie badań. Brak ograniczeń pozanaukowych umożliwił nie tylko przyśpieszenie prac badawczych, lecz także stworzył doskonałą okazję do wymiany informacji pomiędzy hermetycznie oddzielonymi niegdyś środowiskami i ośrodkami naukowymi na całym świecie. Dzięki temu możemy dziś mówić zarówno o pogłębieniu naszej wiedzy na temat różnych aspektów zjawiska emigracji, jak również o cennych odkryciach naukowych – historycznych, literackich i innych –, bez których dalsze prace nie mogłyby posunąć się do przodu. Mówiąc o odkryciach należy także wziąć pod uwagę istnienie pewnej liczby pseudo-odkryć; te jednak są nieodłącznym elementem każdego przełomu.

Metodologiczne podstawy opracowania historii emigracji rosyjskiej w Czechosłowacji okresu międzywojennego zostały – jak się zdaje – opracowane w sposób umożliwiający nie tylko rozpatrywanie poszczególnych aspektów fenomenu w ramach jednego dyskursu naukowego, lecz także umożliwiający przejęcie metodologicznych osiągnięć czeskich, rosyjskich i amerykańskich naukowców do badań prowadzonych w Polsce w różnych ośrodkach akademickich i naukowych. Z drugiej zaś strony (i to moim zdaniem należy podkreślić), osiągnięcia o których mowa uniemożliwiają pojawienie się szeregu pomyłek w analizie problemu. Nie chodzi tu bynajmniej o stworzenie jakiegoś obowiązującego wszystkich naukowców szablonu, który w sposób jedynie słuszny i pewny pozwoli na opisanie historii emigracji, lecz raczej o stworzenie podłoża do dyskusji naukowców reprezentujących różne punkty widzenia i metody badawcze. W tym celu, jako nie pozbawione sensu wydaje mi się zarysowanie podstawowych moim zdaniem problemów, jakie czekają na badaczy w polu naszych zainteresowań.

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę kim są emigranci rosyjscy w Europie i – co zrozumiałe – w Czechosłowacji oraz w Polsce. Wbrew pozorom problem ten nie jest aż nadto oczywisty. Sam termin emigracja rozumieć należy moim zdaniem dwojako: po pierwsze jest to każde dobrowolne lub wymuszone opuszczenie ojczyzny z przyczyn politycznych, ekonomicznych i innych; po drugie poprzez emigrację rozumieć należy także długotrwałe przebywanie poza granicami ziemi ojczystej w rezultacie takiego opuszczenia. Jak słusznie zauważa G.J. Tarle 1, w świadomości rosyjskiej jednym z nieodłącznych znaków emigracji jest konflikt jednostki i państwa. Chodzi tu zarówno o konflikt polityczny, narodowy, religijny, ekonomiczny, etniczny, jak również (!) konflikt o podłożu etycznym. Nic dziwnego zatem, iż w wielu radzieckich źródłach (mam tu na myśli wszystkie możliwe źródła od artykułów prasowych i encyklopedii po wystąpienia przywódców politycznych ZSRR) wyraźnie widoczny jest negatywny stosunek i nacechowanie słów emigracja, emigranci (oraz pochodnych).

Łatwo zauważyć, iż poza powyższą definicją pojęcia emigracja znalazła się olbrzymia grupa obywateli dawnego Imperium Rosyjskiego, którzy również znaleźli się poza granicami swojej ojczyzny (i to z wielokrotnie z tych samych powodów). Chodzi tu przede wszystkim o sytuację będącą udziałem rosyjskiej diaspory w części nowopowstałych państw europejskich, a mianowicie: dziesiątki tysięcy jeńców wojennych, grupy internowanych oraz dobrowolnych i przymusowych (w sensie: uprowadzonych) uchodźców z terenów walk prowadzonych podczas I wojny światowej, wojny domowej w Rosji, kampanii kijowskiej, wreszcie wojny polsko-bolszewickiej. Część z nich, zazwyczaj w wyniku sprzyjającej sytuacji politycznej w nowych tworach państwowych, stała się emigrantami.

Osobnym zjawiskiem jest fakt przemieszczenia granic po I wojnie światowej, a także po lokalnych konfliktach zbrojnych w latach późniejszych (np.: wojna polsko-bolszewicka), w wyniku czego, poza granicami Rosji (już sowieckiej) znalazła się olbrzymia liczba ludności, w tym ludności stricte rosyjskiej. Na skutek utworzenia nowych organizmów państwowych (np. Czechosłowacji, w granicach której znalazła się Ruś Zakarpacka, niepodległego państwa polskiego, państw bałtyckich i Finlandii) stali się oni prędzej czy później obywatelami tych państw i w tym konkretnym przypadku nie można zaliczać wyżej wymienionych do emigracji i nazywać ich emigrantami.

 


[1] Тарле, Г.Я.: История российского зарубежья: Некоторые понятия и основные этапы [in:] Проблемы изучения истории российского зарубежья. Сборник статей, Москва, РАН 1993, s. 14 i następne. Patrz też: Tenże, История российского зарубежья: термины, принципы периодизации [in:] Культурное наследие российской эмиграции. ред. Е.П.Челышев, Д.М.Шаховской кн.1, Москва, Наследие 1994, s. 16-24. Поляков Ю.А.: Российское зарубежье: проблемы истории. [in:] Проблемы изучения истории российского зарубежья, op. cit., s. 3-10.

top

 

 

 

 

 

 


Rambler's Top100 copyright © 2001 by mochola, last updated October,22th Y2K+2, best with IE5.5 1024x768px, 10 sec over 56.6 bps