Андрей Мохоля: Русская эмиграция в Польше и Чехословакии, Электронная библиотека В. Набокова, Русская культура, Russia Abroad, A.R. Mochola: Nabokov Library, Russian Emigration in Poland and Czechoslovakia, Russian Culture and Literature, Catalogue, Photoarchive, etc.

 russia.abroad.1917-1945 

 

 

Фотоархив | Библиотека | Acta Rossica | Энциклопедия Зарубежной России | Форум 

A.R.Mochola - Uchodźcy i emigranci - Ruská pomocná akce

 

Ruská pomocná akce - kontekst

 

Ideologicznych korzeni czesko-słowackiej pomocy uchodźcom rosyjskim nie bez powodu można upatrywać w konstrukcie ideologiczno-politycznym, jaki wytworzył się wśród inteligencji czeskiej i - częściowo - słowackiej w wieku dziewiętnastym. Chodzi tu przede wszystkim o silną pozycję rusofilstwa czeskiego, ugruntowanego na podłożu koncepcji romantycznej Herdera i swego rodzaju mitycznym wyobrażeniu Rosji - właściwie Wielkiego Imperium Rosyjskiego, Słowiańskiej Matki - jako obrońcy i wyzwoliciela ciemiężonych narodów słowiańskich 11. Wiosna Ludów kontynuuje myśl słowiańską, jednak do głosu dochodzi coraz mocniej koncepcja austroslawizmu; nie bez znaczenia pozostaje w tym czasie pierwsza otwarta krytyka Imperium Rosyjskiego pióra Karela Havlička Borovského. 

Ogłoszenie dualizmu austro-węgierskiego w roku 1867 doprowadziło do pewnego ożywienia wśród czeskich rusofilów, wykorzystujących możliwość krytyki wiedeńskiej polityki oraz antycesarskich manifestacji politycznych. Taki właśnie charakter miała znana pielgrzymka czeskiej delegacji do Moskwy (1867). Można powiedzieć, iż właśnie w tym okresie rusofilstwo zajęło poważną pozycję w czeskiej myśli niepodległościowej, stając się zasadniczo jedyną siłą polityczną, mogącą przeciwstawić się austro-slawistycznym koncepcjom Šafaříka, Braunera i in. 

Ewolucja czeskich stronnictw politycznych doprowadziła na przełomie wieków do powstania dwojakiego stosunku do polityki rosyjskiej i Rosji w ogóle. Niezwykle ważne znaczenie miały tu wydarzenia 1905 roku - krwawe stłumienie rewolucji oraz totalna klęska Rosji w wojnie z Japonią. Wydarzenia rewolucyjne poważnie naruszyły niezmącony do tej pory obraz Rosji-Wyzwoliciela, klęska na Dalekim Wschodzie rozwiała mit niepokonanej armii rosyjskiej, nie zdolnej, jak się okazało nie tylko wyzwolić kogokolwiek, ale i bronić własnego terytorium. Coraz częściej pojawiające się w prasie czeskiej sprawozdania z sytuacji w Rosji, udział czesko-słowackich legionów w walce z bolszewikami, działalność polityczna i publicystyczna T.G. Masaryka doprowadziła do sytuacji, w której czeskie rusofilstwo przestało odgrywać znaczącą rolę na czeskiej arenie politycznej w przededniu uzyskania niepodległości przez państwo czechosłowackie. 

 

Ruská pomocná akce

 

W 1921 roku po ewakuacji białych wojsk z Noworosyjska i Krymu, w Konstantynopolu zgromadzono ponad 200.000 byłych żołnierzy. Generał Wrangel zwrócił się o pomoc m.in. do władz Czechosłowacji. 24 maja grupa posłów czechosłowackiego Zgromadzenia Narodowego przedłożyła rządowi RCzS interpelację w tej sprawie. Minister Spraw Zagranicznych dr Edvard Beneš odpowiedział, iż rząd czeskosłowacki przygotowuje plan konkretnej pomocy humanitarnej dla rosyjskich uchodźców. Zasadnicze oficjalne rozstrzygnięcie sprawy uchodźców rosyjskich nastąpiło 28 czerwca 1921 wraz z powołaniem tzw. Rosyjskiej Akcji Pomocowej (Ruská pomocná akce, dalej: RPA), której sprawami zarządzało czechosłowackie MSZ. W tym samym roku Ministerstwo Finansów RCzS wydzieliło na potrzeby RPA 10 milionów koron, pozostałe sumy pieniężne ofiarowane zostały przez Kancelarię Prezydenta Republiki Czechosłowacji, inne instytucje państwowe oraz osoby prywatne. (w tym Kramarz). Oficjalnie, RPA nosiła wyłącznie charytatywny charakter, w rzeczywistości chodziło jednak również o przemyślaną akcję polityczną. 

W oficjalnych źródłach RPA zorganizowano w celu wsparcia oraz umożliwienia pracy rosyjskim pedagogom, literatom, naukowcom. Urzędy czechosłowackie wierzyły w możliwość rekonstrukcji ówczesnej Rosji, uważając władzę bolszewików za jeden z etapów w historii Rosji i Europy, który niebawem zostanie zakończony, dzięki zwycięstwu wewnętrznych i zewnętrznych sił demokratycznych. Szeroka pomoc materialna, którą okazywały czynniki oficjalne, kierowana była w stronę tych instytucji rosyjskiej diaspory, które przygotowywały specjalistów (różnych dziedzin) do pracy w przyszłej, demokratycznej Rosji. Obok humanitarnego współczucia, jakie okazywane było emigrantom rosyjskim, w sposobie postrzegania RPA przez Czechów i Słowaków dostrzec można również myśl, iż ludzie, którym okazano pomoc w Czechosłowacji, będą w stanie pomóc jej, gdy staną się elitą polityczną nowej demokratycznej Rosji.


[11] Por.: Veber, V. (ed.): Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945. Praha: SDVEÚSD FFUK 1996, s. 5.

top

 

 

 


Rambler's Top100 copyright © 2001 by mochola, last updated October,22th Y2K+2, best with IE5.5 1024x768px, 10 sec over 56.6 bps