Андрей Мохоля: Русская эмиграция в Польше и Чехословакии, Электронная библиотека В. Набокова, Русская культура, Russia Abroad, A.R. Mochola: Nabokov Library, Russian Emigration in Poland and Czechoslovakia, Russian Culture and Literature, Catalogue, Photoarchive, etc.

 russia.abroad.1917-1945

 

 

Фотоархив | Библиотека | Acta Rossica | Энциклопедия Зарубежной России | Форум 

"Akcja Rosyjska" rządu Republiki Czechosłowackiej w latach 1921-1937 (w mil. koron)

Помощь правительства Чехословакии в рамках "Русской Акции" (в мил. крон)


 

 

 

Sládek I

Sládek II

Tejchmanová

1921

10,3

-

-

1922

49,7

120,0

120,0

1923

65,8

120,0

120,0

1924

99,7

99,6

99,5

1925

72,9

72,9

73,0

1926

71,0

83,2

83,0

1927

52,1

-

-

1928

38,2

30,0

-

1929

30,0

-

-

1930

25,5

8,0

-

1931

15,7

7,5

-

1932

9,6

3,0

-

1933

8,1

-

-

1934

3,9

2,95

-

1935

3,0

-

-

1936

3,1

-

-

1937

2,8

3,6

-

           

[1] Niniejsze dane pochodzą z trzech źródeł: (Sládek I) Сладек, З.: Русская эмиграция в Чехословакии: развитие русской акции. [in:] Славяноведение, 1993, No. 4, s. 36. (Sládek II) Sládek, Z.: Ruská emigrace v Československu (Problémy a výsledky vyzkumu). [in:] Slovanský pňehled, 1993, č. 1, s. 8. (Tejchmanová) Tejchmanová, S.: Rusko v Československu (Bílá emigrace v ČSR 1917-1939). Praha: Panorama dĕjin 1993, s. 8. Dane pochodzą z dokumentów różnych czechosłowackich ministerstw (m.in. MSW, Oświaty, Rolnictwa), Kancelarii Prezydenta Republiki, oraz kilku organizacji rządowych, które na przestrzeni lat 1921-1937 udzielały subsydiów finansowych emigrantom z Rosji. W pracy Czinajewej (Chinayeva, E.: Ruská emigrace v Československu: vyvoj ruské pomocné akce. [in:] Slovanský pňehled, 1993, č. 1, s. 22), która z dużą dokładnością przedstawia dane liczbowe, napotykamy na różnicę w stosunku do danych, zawartych w źródłach Sládek I i Sládek II. Chodzi o kwotę 2,9 mln Kčs wydanych przez władze Czechosłowacji w roku 1934. W tym przypadku może chodzić o zwykły błąd przy przepisywaniu liczb, choć różnica ta nie jest na tyle wielka, by stanowiła jakikolwiek pretekst do dalszych dociekań.

Wszystkie dane liczbowe do roku 1926 włącznie mogą być nieco zaniżone, ponieważ wszelkie środki finansowe były początkowo rozdzielane wyłącznie przez organizacje emigracji rosyjskiej, bez prowadzenia jakiejkolwiek księgowości przychodów i rozchodów (!). Po licznych protestach czechosłowackich polityków i opinii publicznej oraz zarzutach niegospodarności w działalności tychże organizacji, przy MSW Republiki Czechosłowackiej powstał w 1926 roku specjalny wydział nadzorujący wykorzystanie subsydiów rządowych w ramach RPA.

Dane zawarte w powyższej tabeli nie zawierają również środków finansowych zaoferowanych i przekazanych organizacjom emigracyjnym przez czechosłowackie organizacje pozarządowe, partie polityczne oraz osoby prywatne. Ponadto, nie znalazły się tu również wydatki socjalne,  ubezpieczeniowe oraz trudna do określenia suma wydatków na stypendia studenckie i naukowe, udzielone emigrantom rosyjskim spoza Czechosłowacji, szczególnie w latach trzydziestych.

 

 

 

 


Rambler's Top100 copyright © 2001 by mochola, last updated September, 8th Y2K+2, best with IE5.5 1024x768px, 15 sec over 56.6 bps