russia.abroad.1917-1945 

 

 

Фотоархив | Библиотека | Acta Rossica | Энциклопедия Зарубежной России | Форум 

Русские беженцы (ненатурализованные, в тыс. чел.) | Uchodźcy z Rosji (nienaturalizowani, w tys. os.)1

...

Raeff

... 1.1.1922 1.1.1930 1936-1937

... ... ... ... ... ... ... ...
Austria

3-4

2,958

1,5

... ... ... ...
Belgium

3,823

ca 7

8

... ... ... ...
Bulgaria

30-32

21,83

15,7

... ... ... ...
Cyprus

0,6-0,7

0,04

0,011

... ... ... ...
Czechoslovakia 

5-6

15,184

9

... ... ... ...
F.S. Danzig

ca 1

0,6

0,747

... ... ... ...
Danmark

ca 0,8

0,3

0,6

... ... ... ...
Egypt

1-1,5

ca 0,5

ca 0,35

... ... ... ...
Estonia

14-16

11,2

5,283

... ... ... ...
Finland

19-20

10

7,932

... ... ... ...
France

67-75

150-200

100-120

... ... ... ...
Germany

230-250

90

45

... ... ... ...
Gr. Britain (UK)

8-10

4

ca 2

... ... ... ...
Greece

3-3,2

ca 2

2,205

... ... ... ...
Hungary

3-4

5,045

4

... ... ... ...
Italy

8-10

2,5

ca 1,3

... ... ... ...
Latvia

16-17

15,646

12,8

... ... ... ...
Lithuania

ca 4

5-8

5

Macartney PL sources Olszewski Platonov
Poland

150-200

80-90

80-100

120

600-800

140

5400

Romania

35-40

12-15

11

... ... ... ...
Sweden & Norway

1-1,5

1

2,5

... ... ... ...
Switzerland

2-3

2,266

ca 1

... ... ... ...
Turkye

30-35

1,4

1,211

... ... ... ...
Yugoslavia

33,5

29,5

27-28

... ... ... ...

TOTAL

688-772

470-536

345-386

... ... ... ...
INTERMEDIARY

718

503

355

... ... ... ...

В настоящее время принято считать, что общее число русских беженцев (под этим понятием следует понимать "россиян" - граждан Российской Империи, а не "русских"), которые покинули Россию в 1919-1922 гг. доходит до 1,5-2,0 миллионов. Естественно, мы не можем определить их точное число. Следует учесть, что мы не в состоянии определить число тех эмигрантов, которые в 1920-1945 покинули Европу и переселились в государства обеих Америк. 

Obecnie przyjmuje się, iż łączna liczba uchodźców rosyjskich (pod tym pojęciem bezpieczniej jest rozumieć Россиян, a nie Русских, a więc obywateli Imperium Rosyjskiego, bez jasno określonej przynależności etnicznej), którzy opuścili Rosję w latach 1919-1922 (i następnych), może wynosić od 1,5 do 2 mln osób. Pełnej jasności co do rzeczywistej liczby uchodźców niestety nie ma. Trudno również określić rzeczywistą liczbę tych, którzy na przestrzeni lat 1920-1945 opuścili Europę, udając się do państw obu Ameryk. 2 

Около 10% беженцев вернулось в СССР - декрет ВЦИК от 3.11.1921 г. и последовавшие за ним акты амнистии. 

Szacuje się, iż około 10% uchodźców powróciło do ZSRR na mocy postanowień dekretu WCIK (ВЦИК) z dn. 3.11.1921 oraz następujących po nim aktów o amnestii. 3 

По Ковалевскому, общее число русских беженцев (затем эмигрантов) составляло от 1 до 3 миллионов. Ковалевский говорит однако, что европейская часть русской эмиграции составляла лишь чуть больше 1 миллиона людей. Общее число всех россиян, живущих вне России, Ковалевский оценивает на 9 миллионов (вместе с русским меньшинством, живущим до революции в Литве, Эстонии, Польше, Финляндии и Румынии). Ниже приведено составление Ковалевского. 

Według Kowalewskiego 4 łączna liczba emigrantów rosyjskich wahała się od 1 do 3 mln osób; zastrzega on jednak, iż europejska część diaspory rosyjskiej liczyła około lub trochę ponad 1 mln ludzi. Całkowitą liczbę Rosjan (obywateli Imp. Ros.), żyjących poza granicami ZSRR ocenia on na 9 mln osób (bierze tu pod uwagę pierwotną mniejszość narodową w Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce, Finlandii i Rumunii). Dane Kowalewskiego przedstawia poniższe zestawienie:

 

France 150 Yugoslavia 30
Belgium 7 Czechoslovakia 25
Germany 100 Poland 50
Gr. Britain (UK) & territories 4 Estonia 16
Bulgaria 20 Finland 14
... ... Latvia 9

 

В случае Чехословакии, Ковалевский дает естественно максимальное число эмигрантов. В случае Польши, цифры значительно уменьшены. 

W przypadku Czechosłowacji Kowalewski podaje oczywiście liczbę maksymalną. W przypadku Polski liczba ta jest wyraźnie zaniżona. 


[1]Источники | Niniejsze dane pochodzą z następujących źródeł:

(Raeff) = Raeff, M.: Russia Abroad. A cultural history of the Russian Emigration 1919-1939. New York: Oxford University Press 1990, s. 203. Данные Раева опираются на трех видах источников: для 1922 г. это данные самого автора; для 1930 - данне русских эмигрантских орг.; для 1936-1937 - данне нансеновской орг. Раев имеет ввиду бывших граждан России, не имеющих другого гражданства. | Dane przytoczone przez Raeffa pochodzą z trzech źródeł: dla roku 1922 są to dane orientacyjne samego autora; dla roku 1930 - dane rosyjskich organizacji emigracyjnych; dla lat 1936-1937 - organizacji nansenowskiej. Raeff podaje tu wyłącznie obywateli Imperium Rosyjskiego, którzy nie posiadali żadnego innego obywatelstwa. 
 

(Macartney) = Macartney, C.A.: Refugees. The work of the league. London 1939, s.17. (Źródła Pl) = bliżej niesprecyzowane źródła polskie, przytaczane przez Macartney'a: Polish sources estimated that between 600.000 and 900.000 entered Poland, langely during the famine period. It seems however, that not more than about 120.000 took up their homes in Poland (Macartney, Op. cit., s. 17). Скорее всего речь идет о всех русских (российских) беженцах, которых путь вел через территорию Польши. | Najwyraźniej chodzi tu o łączną liczbę uchodźców rosyjskich, których droga ucieczki wiodła przez terytorium Polski
 

(Olszewicz) = Olszewicz, B.: Obraz Polski dzisiejszej. Warszawa, Wyd. M.Arcta 1938, s.95-96. Эти данные кажутся быть впоне достоверными для первой половины 30 гг. Ольшевич опирается на статистических данных переписи населения Польши, которая имела место в 1931 г. (первая перепись состоялась в 1921 г.). | Dane te wydają się być najbardziej prawdopodobne dla pierwszej połowy lat trzydziestych; Olszewicz opiera się na danych statystycznych spisu ludności, przeprowadzonego w roku 1931 (pierwszy spis ludności miał miejsce dziesięć lat wcześniej)
 

(Platonov) = Платонов, O.: История Русского народа в XX веке (в двух томах). Мocквa: Терновый Венец России 1992. Платонов приводит здесь общее число русских, украинцев, белоруссов и этнически неопределенных жителей западных регионов бывшей Российской Империи, которые в последствии первой мировой войны, киевской кампании Пилсудского и польско-большевистской войны оказались в пределах независимой Польши. Среди них, естественно, нашлись и русские эмигранты. | Płatonow podaje tu łączną liczbę Rosjan, Ukraińców, Białorusów oraz mieszkańców o nieokreślonej przynależności etnicznej zachodnich regionów byłego Imperium Rosyjskiego, którzy w wyniku I wojny światowej, kampanii kijowskiej Piłsudskiego oraz wojny polsko-bolszewickiej znaleźli się w granicach II Rzeczpospolitej. W liczbie tej zawarci zostali również rzeczywiści uchodźcy i emigranci rosyjscy. Inne liczby podaje Kowalewski oraz cytujący go Putna

 

[2]Особенную трудность в определении подлинного числа вызывает факт существования еще до революции относительно большой группы "политических" и "экономических" эмигрантов в США. Согласно американской переписи населения с 1910 г. русское происхождение показало 1,7 миллиона человек. | Dla przykładu, jedną z trudności w szacunkach jest fakt istnienia jeszcze przed rewolucją i wojną domową w Rosji licznej grupy emigrantów rosyjskich (politycznych i tzw. zarobkowych) w USA. Zgodnie z amerykańskim spisem ludności z 1910 roku, rosyjskie pochodzenie (Imp. Ros.) zgłosiło 1.700.000 osób (Тарле, Г.: История российского зарубежья: термины, принципы периодизации [in:] Культурное наследие российской эмиграции. ред. Е.П.Челышев, Д.М.Шаховской кн.1, Москва: Наследие 1994, s. 16. Patrz też tego samego autora: История российского зарубежья: Некоторые понятия и основные этапы [in:] Проблемы изучения истории российского зарубежья. Сборник статей, Москва: РАН 1993, s. 14 i następne). 

 

[3] Большая Советская Энциклопедия - указывает, что в 1921-1931 гг. в Россию вернулось 181.432 человека. Эти данные, естественно, не могут считаться вполне достоверными. | БСЭ podaje, iż w okresie 1921-1931 do ZSRR powróciły 181.432 osoby. (БСЭ, 1-е изд., Москва 1934, t. 64, s. 162-163). Dane te nie są z oczywistych względów wiążące. 

 

[4] Ковалевский П.: Зарубежная Россия. Париж, 1971. Patrz również: Putna, M.: Rusko mimo Rusko. Dĕjiny a kultura ruské emigrace, d. I-II, Brno: Petrov 1993, I, s. 18.

 

 

 

 


Rambler's Top100 copyright © 2002 by mochola, last updated October, 21th Y2K+2, best with IE5.5 1024x768px, 6 sec over 56.6 bps